Team Imsag

André Stettler
Geschäftsführer
andre.stettler [at] imsag.com (E-mail)
+41 (0)44 732 20 85
Roland Frei
Stv. Geschäftsführer + Bereichsleiter konventioneller Druck
roland.frei [at] imsag.com (E-mail)
+41 (0)44 732 20 84
Jael Feiner
Jaël Feiner
Bereichsleiterin Administration, Dispatching Digital
jael.feiner [at] imsag.com (E-mail)
+41 (0)44 732 20 81
Mira Brasi
Mira Brasi
Dispatching Inkjet LFP
mira.brasi [at] imsag.com (E-mail)
+41 (0)44 732 20 80
Anaïs Payot
Anaïs Payot
Dispatching konventioneller Druck
anais.payot [at] imsag.com (E-mail)
+41 (0)44 732 22 78
Marco Tribastone
Dispatching Coding
marco.tribastone [at] imsag.com (E-mail)
+41(0) 44 732 20 83
Concetta Garolfalo
Concetta Garofalo
Telefonistin /Administration
concetta.garofalo [at] imsag.com (E-mail)
Roger Brunner
Roger Brunner
Ersatzteile Digital
roger.brunner [at] imsag.com (E-mail)
+41 (0)44 732 22 71
Rudolf Schmid
Ersatzteile Konventioneller Druck, Labels, Packaging
rudolf.schmid [at] imsag.com (E-mail)
+41 (0)44 732 22 75
Selina Schmid
Ersatzteile Inkjet, Coding
selina.schmid [at] imsag.com (E-mail)
+41 (0)44 732 22 64
Roland Frei
Stv. Geschäftsführer + Bereichsleiter konventioneller Druck
roland.frei [at] imsag.com (E-mail)
+41 (0)44 732 20 84
Hansruedi Bertschi
Hansruedi Bertschi
Servicetechniker
hansruedi.bertschi [at] imsag.com (E-mail)
+41 (0)44 723 22 78
Denis Braun
Denis Braun
Servicetechniker
denis.braun [at] imsag.com (E-mail)
+41 (0)44 732 22 78
Robert Brenn
Servicetechniker
robert.brenn [at] imsag.com (E-mail)
+41 (0)44 732 22 78
Matthias Meier
Druckinstruktor Ugra Certified Expert
matthias.meier [at] imsag.com (E-mail)
+41 (0)44 732 22 78
Leopold Piesch
Servicetechniker
leopold.piesch [at] imsag.com (E-mail)
+41 (0)44 732 22 78
Markus Pulfer
Markus Pulfer
Servicetechniker
markus.pulfer [at] imsag.com (E-mail)
+41 (44) 732 22 78
Frank Wilkes
Servicetechniker
frank.wilkes [at] imsag.com (E-mail)
+41 (0)44 732 22 78
Peter Walser
Peter Walser
Servicetechniker
peter.walser [at] imsag.com (E-mail)
+41 (0)44 732 22 78
Tobias Widmer
Servicetechniker
tobias.widmer [at] imsag.com (E-mail)
+41 (0)44 732 22 78
Markus Binder
Serviceleiter HP Indigo
markus.binder [at] imsag.com (E-mail)
+41 (0)44 732 20 81
Vladislav Altman
Servicetechniker
vladislav.altman [at] imsag.com (E-mail)
+41 (0)44 732 20 81
Michael Benda
Servicetechniker
michael.benda [at] imsag.com (E-mail)
+41 (0)44 732 20 81
Roland Bolli
Servicetechniker
roland.bolli [at] imsag.com (E-mail)
+41 (0)44 732 20 81
Gerald Kosel
Servicetechniker
gerald.kosel [at] imsag.com (E-mail)
+41 (0)44 732 20 81
Marek Lipovicz
Marek Lipowicz
Servicetechniker
marek.lipowicz [at] imsag.com (E-mail)
+41 (0)44 732 20 81
Stefan Prem
Servicetechniker
stefan.prem [at] imsag.com (E-mail)
+41 (0)44 732 20 81
David Reusser
Servicetechniker
david.reusser [at] imsag.com (E-mail)
+41 (0)44 732 22 78
Kipp Stanger
Servicetechniker
kipp.stanger [at] imsag.com (E-mail)
+41 (0)44 732 20 81
Thomas Stanger
Servicetechniker
thomas.stanger [at] imsag.com (E-mail)
+41 (0)44 732 20 81
Markus Stein
Servicetechniker
markus.stein [at] imsag.com (E-mail)
+41 (0)44 732 20 81
Goran Tihomirovic
Goran Tihomirovic
Servicetechniker
goran.tihomirovic [at] imsag.com (E-mail)
+41 (0)44 732 20 81
Kurt Traxler
Servicetechniker
kurt.traxler [at] imsag.com (E-mail)
+41 (0)44 732 20 81
Daniel Walder
Daniel Walder
Technischer Serviceleiter Serie 4 + Servicetechniker
daniel.walder [at] imsag.com (E-mail)
+41 (0)44 732 20 81
Tobias Widmer
Servicetechniker
tobias.widmer [at] imsag.com (E-mail)
+41 (0)44 732 20 81
Martin Imfeld
Martin Imfeld
Servicetechniker
martin.imfeld [at] imsag.com (E-mail)
+41 (0) 732 22 78
Roland Frei
Stv. Geschäftsführer + Bereichsleiter konventioneller Druck
roland.frei [at] imsag.com (E-mail)
+41 (0)44 732 20 84
Anaïs Payot
Anaïs Payot
Dispatching konventioneller Druck
anais.payot [at] imsag.com (E-mail)
+41 (0)44 732 22 78
Robert Brenn
Servicetechniker
robert.brenn [at] imsag.com (E-mail)
+41 (0)44 732 22 78
Frank Wilkes
Servicetechniker
frank.wilkes [at] imsag.com (E-mail)
+41 (0)44 732 22 78
Werner Keller
Serviceleiter LFP/SWF
werner.keller [at] imsag.com (E-mail)
+41 (0)44 732 20 80
Günter Denz
Servicetechniker
guenter.denz [at] imsag.com (E-mail)
+41 (0)44 732 20 80
Thomas Gimm
Servicetechniker
thomas.gimm [at] imsag.com (E-mail)
+41 (0)44 732 20 80
Oliver Gammeter
Servicetechniker
oliver.gammeter [at] imsag.com (E-mail)
+41 (0)44 732 20 80
Antonino Naselli
Antonino Naselli
Servicetechniker
antonino.naselli [at] imsag.com (E-mail)
+41 (0)44 732 20 80
Stefan Roth
Teamleiter Anwendungstechnik LFP/SWF
stefan.roth [at] imsag.com (E-mail)
+41 (0)44 732 20 80
Daniel Schönenberger
Daniel Schönenberger
Anwendungstechniker LFP/SWF
daniel.schoenenberger [at] imsag.com (E-mail)
+41 (0)44 732 20 80
Stefan Suter
Servicetechniker
stefan.suter [at] imsag.com (E-mail)
+41 (0)44 732 20 80
Selina Schmid
Ersatzteile Inkjet, Coding
selina.schmid [at] imsag.com (E-mail)
+41 (0)44 732 22 64
Marco Tribastone
Dispatching Coding
marco.tribastone [at] imsag.com (E-mail)
+41(0) 44 732 20 83
Selina Schmid
Selina Schmid
Serviceleiterin/Ersatzteile Coding
selina.schmid [at] imsag.com (E-mail)
+41 (0)44 732 22 64
Bruno Müller
Servicetechniker
bruno.mueller [at] imsag.com (E-mail)
+41 (0)44 732 20 80
Bernard Sigrist
Servicetechniker
bernard.sigrist [at] imsag.com (E-mail)
+41 (0)44 732 20 80
Marius Slowik
Marius Slowik
Servicetechniker
marius.slowik [at] imsag.com (E-mail)
+41 (0)44 732 20 80
Jiri Vostradovsky
Servicetechniker
jiri.vostradovsky [at] imsag.com (E-mail)
+41 (0)44 732 20 80
Roland Frei
Stv. Geschäftsführer + Bereichsleiter konventioneller Druck
roland.frei [at] imsag.com (E-mail)
+41 (0)44 732 20 84
Anaïs Payot
Anaïs Payot
Dispatching konventioneller Druck
anais.payot [at] imsag.com (E-mail)
+41 (0)44 732 22 78
Robert Brenn
Servicetechniker
robert.brenn [at] imsag.com (E-mail)
+41 (0)44 732 22 78
Frank Wilkes
Servicetechniker
frank.wilkes [at] imsag.com (E-mail)
+41 (0)44 732 22 78
Roland Frei
Stv. Geschäftsführer + Bereichsleiter konventioneller Druck
roland.frei [at] imsag.com (E-mail)
+41 (0)44 732 20 84
Michael Koch
Michael Koch
Production Manager Kelva
michael.koch [at] imsag.com (E-mail)
+41 (0)44 732 22 74
Claudia Jori
Administration Kelva
claudia.jori [at] imsag.com (E-mail)
+41 (0)44 732 22 72
Hamim Suleman
Product engineer Kelva
hamim.suleman [at] imsag.com (E-mail)
+41 (0)44 732 22 74
Kurt Kupferschmid
Kurt Kupferschmid
Administration Kelva
kurt.kupferschmid [at] imsag.com (E-mail)
+41 (0)44 732 22 74
Roland Frei
Stv. Geschäftsführer + Bereichsleiter konventioneller Druck
roland.frei [at] imsag.com (E-mail)
+41 (0)44 732 20 84
Martin Imfeld
Martin Imfeld
Servicetechniker
martin.imfeld [at] imsag.com (E-mail)
+41 (0) 732 22 78
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8